Nick:
Heslo:

Zaregistrovat se!


Stanovy Hodonínského herního klubu, o.s.1. Základní ustanovení
Název občanského sdružení je Hodonínský herní klub, o.s. (dále jen HHK, o.s.).
Adresa sídla občanského sdružení je Martin Vytrhlík, Slunečná 5, 695 01 Hodonín.
Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací.
Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.

2. Cíle HHK, o.s.
Předmětem činnosti je rozvoj společenských her v regionu s důrazem na moderní stolní hry, rozšíření povědomí o těchto hrách a jejich začlenění do kulturního života regionu.
Cílem sdružení je:
- vytvoření komunity zajímající se o hry a herní tematiku
- propagace her a jejich zpřístupnění co nejširší vrstvě obyvatelstva, hlavně však mládeži
- snaha o zapojení tělesně postižených do činnosti HHK, o.s.
- pořádání akcí s herní tematikou
- spolupráce s organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou v naší republice i v zahraničí
- spolupráce s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi
- vlastní hospodářská činnost vytvářející finanční prostředky pro chod sdružení

3. Členství v HHK, o.s.
Členství v HHK, o.s. je dobrovolné, dvojího typu - běžné a plné.
Běžným členem HHK, o.s. se může stát fyzická osoba na základě uhrazení členského poplatku a písemné přihlášky.
Plným členem HHK, o.s. se může stát fyzická osoba, která je běžným členem HHK, o.s. a uhradí členský poplatek. O přijetí do plného členství rozhoduje rada HHK, o.s. na návrh některého z plných členů HHK, o.s.
Plné i běžné členství zaniká písemnou žádostí, úmrtím, nezaplacením členského poplatku na další období a také na základě rozhodnutí rady HHK, o.s. z důvodů neplnění povinností.

4. Práva a povinnosti členů HHK, o.s.
Běžný člen má právo účastnit se pravidelných schůzek HHK, o.s. a mít na nich přístup ke hrám.
Povinností běžného člena je dbát na to, aby na schůzkách svou činností nezpůsobil škody HHK, o.s. (především na hrách samotných).
Plný člen má právo volit a být zvolen do orgánů HHK, o.s., účastnit se akcí pořádaných HHK, o.s.má přednostní právo na odkoupení vyřazeného majetku sdružení.
Povinností plného člena je pomáhat při organizaci, chodu a akcích HHK, o.s.

5. Orgány HHK, o.s.
Nejvyšším orgánem HHK, o.s.je schůze plných členů, která:
- rozhoduje o zániku HHK, o.s. a majetkovém vypořádání
- rozhoduje o názvu a sídle sdružení
- volí a odvolává členy rady HHK, o.s.
Usnesení schůze plných členů HHK, o.s. je platné tehdy, když bylo přijato nadpoloviční většinou plných členů. Každý s plných členů má při hlasování jeden hlas.
Řídícím orgánem HHK, o.s. je rada HHK, o.s., která:
- je tvořena pěti osobami volenými schůzí plných členů
- zodpovídá a zajišťuje hospodaření, organizaci a chod HHK, o.s. a akcí jím pořádaných
- svolává schůzi plných členů, a to nejméně jednou za rok, a je také povinna svolat tuto schůzi na žádost nejméně tří plných členů HHK, o.s.
- přijímá běžné a plné členy, pokud jsou splněny podmínky přijetí
- vylučuje plné a běžné členy, pokud neplní své povinnosti
- stanovuje výši členských poplatků
Členové rady HHK, o.s. jsou statutárním orgánem HHK, o.s., zastupují HHK, o.s. navenek, jednají jeho jménem a činí veškeré právní úkony související. Každý člen rady jedná za HHK, o.s. samostatně.

6. Hospodaření HHK, o.s.
Majetek HHK, o.s. tvoří:
- členské příspěvky a dobrovolné členské příspěvky
- subvence a dotace
- příjmy z vlastního majetku a akcí pořádaných HHK, o.s.
- dary, odkazy, dědictví a ostatní prostředky
Finanční prostředky HHK, o.s. jsou uloženy na účtu HHK, o.s. Evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku zajišťuje pověřený plný člen HHK, o.s.

7. Závěrečná ustanovení
HHK, o.s. zaniká rozhodnutím schůze plných členů. Ta také rozhoduje o majetkovém vypořádání.
První rada HHK, o.s. je zvolena na první schůzi plných členů, po vzniku a registraci HHK, o.s., nejpozději do jednoho měsíce od registrace HHK, o.s. Do té doby jedná jménem HHK, o.s. přípravný výbor.


V Hodoníně, 17. 12. 2007


© 2007 Yim
Vypni reklamu


Hodonínský herní klub Elysium on Facebook